• DR. RASHMI YADAV

  Associate Professor

  DEPARTMENT OF BASIC PRINCIPLES / SAMHITA SIDDHANTA/SANSKRIT

 • DR. NAVYA S

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF BASIC PRINCIPLES / SAMHITA SIDDHANTA/SANSKRIT

 • DR. SUDHEER N S

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF BASIC PRINCIPLES / SAMHITA SIDDHANTA/SANSKRIT

 • DR. CHANDRAKALA

  Professor

  DEPARTMENT OF SHAREERA KRIYA

 • DR. ANUYA KULKARNI

  Professor

  DEPARTMENT OF SHAREERA KRIYA

 • DR. ANEESHA N A

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF SHAREERA KRIYA

 • DR. ADITHYA. K

  Professor

  DEPARTMENT OF SHAREERA RACHANA

 • DR. JYOTI BABURAO PATIL

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF SHAREERA RACHANA

 • DR. RAGHUNATH G V

  Professor

  DEPARTMENT OF DRAVYAGUNA

 • DR. GAYATHRI S

  Associate Professor

  DEPARTMENT OF DRAVYAGUNA

 • DR. KAVANA K S

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF DRAVYAGUNA

 • DR. JEEVESH K B

  Professor

  DEPARTMENT OF RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

 • DR. KALARATHNA P S

  Associate Professor

  DEPARTMENT OF RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

 • DR. DEVIKA M B

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

 • DR. LAVANYA N C

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

 • DR. AJAY M R

  Professor

  DEPARTMENT OF ROGA NIDHAN & VIKRUTI VIJNANA

 • DR. SOUMYA P VISWAN

  Associate Professor

  DEPARTMENT OF ROGA NIDHAN & VIKRUTI VIJNANA

 • DR. ASHA H

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF ROGA NIDHAN & VIKRUTI VIJNANA

 • DR.MUMTAZ BEGUM

  Associate Professor

  DEPARTMENT OF SWASTHAVRITTA

 • DR.SRUJUNA

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF SWASTHAVRITTA

 • DR.DHUTHI V S

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF SWASTHAVRITTA

 • DR. SATISH RAO.B.N

  Professor

  DEPARTMENT OF AGADA TANTRA

 • DR. ARCHANA HEGDE M

  Associate Professor DEPARTMENT OF AGADA TANTRA

 • DR. AMBILI T S

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF AGADA TANTRA

 • DR SHABANA B S

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF AGADA TANTRA

 • DR. ANURADHA B. NAGESH RAO

  Professor

  DEPARTMENT OF PRASOOTI TANTRA & STRI ROGA

 • DR. RASMI.P.R

  Associate Professor DEPARTMENT OF PRASOOTI TANTRA & STRI ROGA

 • DR. SARANYA V NAIR

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF PRASOOTI TANTRA & STRI ROGA

 • DR. SHRUTHI P

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF PRASOOTI TANTRA & STRI ROGA

 • DR. ANAGHA DEEPTHI G

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF PRASOOTI TANTRA & STRI ROGA

 • DR. RAJESHWARI H

  Professor

  DEPARTMENT OF KAUMARA BRITHYA

 • DR. MADHUMITHA KRISHNAN

  Associate Professor DEPARTMENT OF KAUMARA BRITHYA

 • DR. RAJASREE T R

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF KAUMARA BRITHYA

 • DR. SUNITHA V

  Professor

  DEPARTMENT OF KAYACHIKITSA

 • DR. MAHALAKSHMI.S

  Associate Professor DEPARTMENT OF KAYACHIKITSA

 • DR. SHOAIB AHMED F

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF KAYACHIKITSA

 • DR. SHILPASHREE C

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF KAYACHIKITSA

 • DR. LADA SAHEB

  Professor

  DEPARTMENT OF SHALYA TANTRA

 • DR. SRINIVAS D H

  Professor

  DEPARTMENT OF SHALYA TANTRA

 • DR. NARAYAN K R

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF SHALYA TANTRA

 • DR. RADHIKA K VERMA

  Professor

  DEPARTMENT OF SHALAKYA TANTRA

 • DR. SUNITHA M R

  Associate Professor DEPARTMENT OF SHALAKYA TANTRA

 • DR. SOUNDARYA N

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF SHALAKYA TANTRA

 • DR. DIVYA K CHANDRAN

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF SHALAKYA TANTRA

 • DR. KRISHNA.J

  Professor

  DEPARTMENT OF PANCHAKARMA

 • DR. DIVYA B

  Associate Professor DEPARTMENT OF PANCHAKARMA

 • DR. SHUSHMA PUJARI

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF PANCHAKARMA

 • DR. PAREKAR PREETI PRABHAKAR

  Asst. Professor

  DEPARTMENT OF PANCHAKARMA